سال۹۷

دریافت گواهینامه تأییدیه صلاحیت آزمایشگاه همکار

دریافت لوح و تندیس واحد استاندارد نمونه

کسب رتبه برتر از معاونت غذا و دارو

دریافت لوح و تندیس صادرکننده نمونه استانی