سال ۹۶

 

کسب رتبه اول واحد تولیدی از معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 کسب رتبه اول مسئول فنی از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول

دریافت لوح وتندیس صادرکننده نمونه استانی

دریافت لوح خانه بهداشت کارگری برتر استان

دریافت لوح و تندیس صنعت سبز کشور