سال های پیشین

untitled-3  ۰۹

دریافت لوح نشان استاندارد بعنوان واحد نمونه کیفی در سطح ملی در سال ۸۹

۰۷

دریافت تندیس طلایی بعنوان واحد نمونه استاندارد استانی  در سال ۸۹

۰۱۵-vahed-bartar-sanayeh-ghazaei image0001

دریافت لوح ونشان واحد نمونه از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال ۸۹

sanat-o-madan

دریافت لوح واحد نمونه استانی در عرصه صنعت و معدن  از سازمان صنایع و معادن خوزستان