%d8%aa%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b3-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87دریافت نشان واحد نمونه  HSEE  از سازمان صنعت ، معدن  و تجارت استان خوزستان

%d8%aa%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-copy

دریافت گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان

%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b3-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88

دریفت نشان واحد نمونه صنایع غذایی از معاونت غذا دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول

%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-copy

دریافت نشان صادرکننده برتر از شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران

%d8%aa%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af95 %d9%84%d8%af%d8%ad-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-95

دریافت لوح و تندیس رتبه برتر واحد تولیدی دارای نشان استاندارد استان