معرفی مدیران

 

 

 

رزومه مدیرعامل شرکت :

نام و نام خانوادگی : سید حسین موسوی  

سال تولد: 

مدرک تحصیلی :  

شماره تماس :

سوابق اجرایی: