آدرس : استان خوزستان - شهرستان شوش دانیال (ع) - کیلومتر 3 جاده شوش به دزفول

تلفن : 3-06142874740

دورنويس :06142874744

پست الكترونيك : pegah.khoozestan@gmail.com