آذر ۱۷, ۱۳۹۷

شرکت شیرپاستوریزه پگاه خوزستان به عنوان صادرکننده برتراستانی برگزیده شد.

دربیست دومین همایش روزملی صادرات دراهوازبرگزارشدحضرت آیت الله جزایری نماینده […]
آذر ۱۷, ۱۳۹۷

کسب رتبه گرید+A

بازهم تلاشی دیگردرشرکت… آزمایشگاه شرکت شیر پگاه خوزستان از طرف […]
آذر ۱۷, ۱۳۹۷

نشستی صمیمی با تعدادی ازدامداران سنتی

عصرروزسه شنبه تعدادی ازدامداران سنتی استان خوزستان بادکترموسوی مدیرعامل وتعدادی […]
آذر ۶, ۱۳۹۷

حضور فرماندار شهرستان شوش در شرکت پگاه خوزستان

دکترغزی فرماندارشهرستان شوش ظهرامروز دوشنبه بادکترموسوی مدیرعامل شرکت دیدارکرد..